FAQ
Algemeen

Verdwijnt de algemene meldingsplicht voor bedrijfsafvalstoffen?

Inderdaad, in het kader van administratieve vereenvoudiging en efficiëntieverhoging binnen de OVAM wordt er voor gekozen alleen nog die gegevens te vragen die nodig zijn om goede statistieken te maken. De melding is immers een exclusief statistisch instrument. Op basis van een uitgebreide steekproef kan dezelfde kwaliteit van gegevens bekomen worden als met de huidige volledige meldingsplicht. Per economische deelsector en per bedrijfsgrootte wordt vooraf bepaald hoeveel rapporten nodig zijn. Dit hangt voornamelijk af van de heterogeniteit of de variantie binnen de combinatie subsector-bedrijfsgrootte. Op de website publiceren we dan wie geselecteerd wordt, aan de hand van een random steekproefname, en die bedrijven schrijven we aan. Wie aangeschreven wordt, blijft wel verplicht te antwoorden, en ook de IPPC-bedrijven blijven met een volledige meldingsplicht geconfronteerd.

Terug naar het overzicht
Niet wat u zocht? Stel uw vraag hier